ТЕНДЕРИ

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН КАНЦАЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ

Договорниот орган е ЈП Градски Пазар Охрид, адреса Булевар Туристичка бр. 79 Охрид, лице за контакт тел. 046/260 600, електронска адреса jpgradskipazar@yahoo.com, има потреба од набавка од мала вредност на потрошен канцалариски материјал

Предмет на набавка се Потрошен канцалариски материјал.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН КАНЦАЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ (превземете овде)

ОГЛАСОТ ПО ЈАВНАТА НАБАВКА (превземете овде)

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКА НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

Договорниот орган е ЈП Градски Пазар Охрид, адреса Булевар Туристичка бр. 79 Охрид, лице за контакт тел. 046/260 600, електронска адреса jpgradskipazar@yahoo.com, има потреба од набавка од мала вредност на градежни материјали

Предмет на набавка се Градежни материјали.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКА НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ (превземете овде)

ОГЛАСОТ ПО ЈАВНАТА НАБАВКА (превземете овде)

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКА НА Средства за хигиена и репрезентација

Договорниот орган е ЈП Градски Пазар Охрид, адреса Булевар Туристичка бр. 79 Охрид, лице за контакт тел. 046/260 600, електронска адреса jpgradskipazar@yahoo.com, има потреба од набавка од мала вредност за средства за хигиена и репрезентација
Предмет на набавка е Средства за хигиена и репрезентација.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКА НА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (превземете овде)

Огласот по јавната набавка (превземете овде)

ТЕНДЕР ЗА ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА ЗА НАБАВКА НА ЧЕЛИЧНИ ПРОФИЛИ

Договорниот орган ЈП Градски Пазар Охрид, Булевар Туристичка 79 тел. 046/ 266 600, електронска адреса, jpgradskipazar@yahoo.com има потреба oд набавка на Челични профили

Предмет на договорот за јавна набавка:
Челични профили

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА За поедноставена отворена постапка за набавка на Челични профили

Барање за прибирање понуди за набавка на Челични профили (преземи PDF)

Тендер за набавка Електрични алати, ситен алат и потрошен материјал

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Предмет на договорот за јавна набавка:
Електрични алати, ситен алат и потрошен материјал
Барање за прибирање понуди – (преземи PDF)

ТЕНДЕР ЗА ТЕЛЕФОНСКИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Предмет на договорот за јавна набавка:
Телефонски и интернет услуги

 

ТЕНДЕР ЗА НАБАВКА НА ТОНЕРИ И ОДРЖУВАЊЕ НА ХАРДВЕР

Договорниот орган  ЈП Градски Пазар Охрид, Булевар Туристичка 79 тел. 046/ 266 600, електронска адреса, jpgradskipazar@yahoo.com  има потреба од набавка на Тонери и одржување на хардвер.

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка на услуги со оглас за барање за прибирање на понуди, во согласност со член 100 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 79/16 и 120/16 за што објави оглас број 1-2019.

ТЕНДЕР ЗА ПОГОНСКО ГОРИВО

Почитувани,

Договорниот орган  ЈП Градски Пазар Охрид, Булевар Туристичка 79 тел. 046/ 266 600, електронска адреса, jpgradskipazar@yahoo.com  има потреба од набавка на Погонско гориво.

ТЕНДЕР ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШНИ КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ

Почитувани,

Договорниот орган  ЈП Градски Пазар Охрид, Булевар Туристичка 79 тел. 046/ 266 600, електронска адреса, jpgradskipazar@yahoo.com  има потреба од набавка на Потрошни канцелариски материјали.

ТЕНДЕР ЗА НАБАВКА НА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Почитувани,

Договорниот орган  ЈП Градски Пазар Охрид, Булевар Туристичка 79 тел. 046/ 266 600, електронска адреса, jpgradskipazar@yahoo.com  има потреба од набавка на Средства за хигиена и репрезентација.