ТЕНДЕРИ

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ОД МОБИЛЕН ОПЕРАТОР

Договорниот орган ЈП Градски Пазар Охрид, адреса Булевар Туристичка бр. 79 Охрид, лице за контакт тел. 046/260 600, електронска адреса jpgradskipazar@yahoo.com, има потреба од НАБАВКА НА УСЛУГИ ОД МОБИЛЕН ОПЕРАТОР

Предмет на постапката за јавната набавка е набавка на услуги, Услуги од мобилен оператор.

Детален опис на предметот на набавка е даден во техничките спецификации.
Предметот на набавката не е делив .
Договорот за јавната набавка ќе биде со времетраење од две година

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ОД МОБИЛЕН ОПЕРАТОР (превземете овде)

ОГЛАСОТ ПО ЈАВНАТА НАБАВКА (превземете овде)

О Д Л У К А за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за набавка на Тонери и одржување на хардвер – Дел 2

преземи тука

О Д Л У К А за избор на најповолна понуда на Тонери и одржување на хардвер (дел 1 – Тонери)

Превземи одлука

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКА НА Тонери и одржување на хардвер

Договорниот орган е ЈП Градски Пазар Охрид, адреса Булевар Туристичка бр. 79 Охрид, лице за контакт тел. 046/260 600, електронска адреса jpgradskipazar@yahoo.com, има потреба од набавка од мала вредност за набавка на Тонери и одржување на хардвер

Предмет на набавка се Тонери и одржување на хардвер

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКА НА Тонери и одржување на хардвер (превземете овде)

ОГЛАСОТ ПО ЈАВНАТА НАБАВКА (превземете овде)

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН КАНЦАЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ

Договорниот орган е ЈП Градски Пазар Охрид, адреса Булевар Туристичка бр. 79 Охрид, лице за контакт тел. 046/260 600, електронска адреса jpgradskipazar@yahoo.com, има потреба од набавка од мала вредност на потрошен канцалариски материјал

Предмет на набавка се Потрошен канцалариски материјал.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН КАНЦАЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ (превземете овде)

ОГЛАСОТ ПО ЈАВНАТА НАБАВКА (превземете овде)

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКА НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

Договорниот орган е ЈП Градски Пазар Охрид, адреса Булевар Туристичка бр. 79 Охрид, лице за контакт тел. 046/260 600, електронска адреса jpgradskipazar@yahoo.com, има потреба од набавка од мала вредност на градежни материјали

Предмет на набавка се Градежни материјали.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКА НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ (превземете овде)

ОГЛАСОТ ПО ЈАВНАТА НАБАВКА (превземете овде)

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКА НА Средства за хигиена и репрезентација

Договорниот орган е ЈП Градски Пазар Охрид, адреса Булевар Туристичка бр. 79 Охрид, лице за контакт тел. 046/260 600, електронска адреса jpgradskipazar@yahoo.com, има потреба од набавка од мала вредност за средства за хигиена и репрезентација
Предмет на набавка е Средства за хигиена и репрезентација.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКА НА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (превземете овде)

Огласот по јавната набавка (превземете овде)

ТЕНДЕР ЗА ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА ЗА НАБАВКА НА ЧЕЛИЧНИ ПРОФИЛИ

Договорниот орган ЈП Градски Пазар Охрид, Булевар Туристичка 79 тел. 046/ 266 600, електронска адреса, jpgradskipazar@yahoo.com има потреба oд набавка на Челични профили

Предмет на договорот за јавна набавка:
Челични профили

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА За поедноставена отворена постапка за набавка на Челични профили

Барање за прибирање понуди за набавка на Челични профили (преземи PDF)

Тендер за набавка Електрични алати, ситен алат и потрошен материјал

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Предмет на договорот за јавна набавка:
Електрични алати, ситен алат и потрошен материјал
Барање за прибирање понуди – (преземи PDF)

ТЕНДЕР ЗА ТЕЛЕФОНСКИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Предмет на договорот за јавна набавка:
Телефонски и интернет услуги